PL
EN
Menu
regulamin

Regulamin świadczenia usług reklamowych Luksus Portal

I. DEFINICJE

 1. Luksus Portal – portal internetowy udostępniający powierzchnię reklamową i prezentujący oferty reklamowe w witrynach pod następującymi adresami: www.luksusportal.pl, www.luxusportal.pl.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 3. Cennik - dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych Luksus Portalu.
 4. Reklama – tekstowo-graficzna prezentacja Reklamodawcy, oferowanych przez niego towarów lub świadczonych usług.
 5. Usługi Reklamowe Luksus Portal - świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez administrację Portalu na stronie LuksusPortal.pl zgodnie z Regulaminem.
 6. Forma Reklamy - forma prezentacji przekazu reklamowego w Luksus Portalu.
 7. Emisja - wyświetlenie reklamy na stronie Luksus Portal w określonym czasie i według zaakceptowanej przez Reklamodawcę Formy Reklamy.
 8. Umowa - umowa na Usługi Reklamowe w Luksus Portal.
 9. Reklamodawca – osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, który zleca właścicielowi Portalu działania o charakterze promocyjno-marketingowym w Luksus Portal.
 10. Zlecenie Reklamowe - dokument w formie pisemnej składany przez Reklamodawcę do Właściciela Portalu określający warunki Umowy. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Właściciela Portalu oznacza zawarcie Umowy w myśl art. 66 k.c.
 11. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - zmiana ustalonego terminu lub miejsca emisji Reklamy, nie powodująca zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany długości emisji Reklamy.
 12. Zmiana Zlecenia Reklamowego – oznacza zmianę wykraczającą poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
 13. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu Luksus Portal.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Reklamodawców z Luksus Portalu.
 2. Przeglądanie stron serwisu nie wymaga opłat ani rejestracji.
 3. Właściciel Portalu przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu na podstawie formularza Zlecenia Reklamowego. Zlecenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Zlecenie Reklamowe powinno zawierać takie informacje, jak: ilość prezentacji, długość Emisji i termin planowanej publikacji w Luksus Portalu.
 4. Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Właściciela.
 5. W sytuacji, gdy Reklamodawca jest podmiotem gospodarczym, w Zleceniu Reklamowym powinny się znaleźć dane personalne osoby prowadzącej w/w działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.
 6. Zlecenie Reklamowe może zostać złożone drogą elektroniczną.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo doręczenia Zlecenia Reklamowego do siedziby Właściciela Portalu do 5 dni roboczych przed określonym terminem rozpoczęcia Emisji.
 2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 skutkuje przesunięciem terminu publikacji o taką liczbę dni, z jaką Reklamodawca spóźnił się ze złożeniem Zlecenia Reklamowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Właściciela Portalu przyjęcia Zlecenia Reklamowego stanowi ono ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

IV. MODYFIKACJA ZLECENIA I ANULOWANIE ZLECENIA

 1. Właściciel Portalu zapewnia Reklamodawcę o możliwości Modyfikacji Zlecenia Reklamowego zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 2. Wszelkie działania wykraczające poza Modyfikację są równoznaczne ze Zmianą Zlecenia Reklamowego przez Reklamodawcę.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do przyjęcia informacji o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego do 7 dni kalendarzowych przed zaplanowanym terminem Emisji. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwa Modyfikacja Zlecenia Reklamowego, Reklamodawca może odstąpić od Umowy lub zrezygnować z w/w Modyfikacji. Odstąpienie od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowe od planowanej daty publikacji wiąże się z zapłatą kary umownej w wysokości 80% wartości Zlecenia Reklamowego.
 4. Reklamodawcy przysługuje prawo do Anulowania Zlecenia Reklamowego.
 5. Anulowanie Zlecenia Reklamowego na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem publikacji nie powoduje powstania zobowiązania stron, z wyjątkiem sytuacji, w której Właściciel Portalu poniósł nakłady pracy na przygotowanie Reklamy dla Reklamodawcy.
 6. Reklamodawca jest zobowiązany do zwrócenia kosztów poniesionych nakładów pracy. Koszt poniesionych nakładów pracy jest szacowany indywidualnie dla każdego zlecenia.
 7. Anulowanie Zlecenia Reklamowego w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych wiąże się z poniesieniem kary umownej przez Reklamodawcę w kwocie stanowiącej 80% wartości Zlecenia Reklamowego.
 8. W sytuacji, kiedy anulowanie dotyczy jedynie części zlecenia, kary umowne są naliczane proporcjonalnie do anulowanej części Zlecenia.

V. WARUNKI EMISJI

 1. Właściciel Portalu ma prawo odmówić przyjęcia Zlecenia do realizacji w następujących przypadkach:
  • Reklamodawca złoży Zlecenie w czasie krótszym niż 7dni kalendarzowych przed planowanym terminem Emisji.
  • Reklamodawca oferuje produkty bądź usługi niezgodne z prawem RP lub istnieje podejrzenie o niezgodności zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.
  • Produkty bądź usługi oferowane przez Reklamodawcę nie wpisują się tematykę ofert prezentowanych na Luksus Portalu.
  • materiały dostarczone przez Reklamodawcę są niekompletne.
  • Reklamodawca zalega z płatnościami za inne usługi na rzecz Właściciela Portalu.
 2. Reklamodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
 3. Właściciel Portalu nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 4. Reklamy przygotowane na zlecenie Reklamodawcy są jego własnością, chyba że umowa stanowi inaczej.
 5. Reklamodawca ma prawo stworzyć reklamę we własnym zakresie, lecz musi ona spełnić ścisłe wymogi techniczne i jakościowe przedstawione przez Właściciela Portalu.
 6. Reklamodawca udostępniając materiały Właścicielowi Portalu do wykonania reklamy oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do wykorzystania danych materiałów.
 7. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w reklamie, a także nie odpowiada za ofertę Reklamodawcy.
 8. Na reklamodawcy spoczywa konieczność naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z treści lub formy zamieszczonej reklamy (w tym pokrycia kosztów procesu lub innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich).
 9. Właściciel Portalu nie bierze udziału w sporach między użytkownikami, a reklamodawcami.
 10. Reklamy zamieszczone poprzez Luksus Portal nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa handlowego.

VI. REKLAMACJA

 1. Reklamodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W sytuacji braku Emisji prezentacji Reklamodawcy z winy Właściciela Portalu, Właściciel Portalu zobowiązuje się do powtórnej emisji materiału reklamowego po ustaleniu terminu dogodnego dla Reklamodawcy.
 3. Reklamodawca traci możliwość reemisji, jeśli:
  • w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu publikacji nie powiadomi Właściciela Portalu o zaistniałych wadach lub
  • zalega z uregulowaniem płatności za świadczenia Reklamowe dla Właściciela Portalu.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie termin 14 dni kalendarzowych do zabrania stanowiska wobec złożonej reklamacji.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez obowiązku informowania Reklamodawców.
 2. Reklamodawcę obowiązuje Cennik aktualny na dzień zawarcia Zlecenia.
 3. W przypadku zleceń o nietypowym charakterze, wycena wykonania zlecenia będzie ustalana indywidualnie po bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem Właściciela Portalu.
 4. Faktura za wykonane usługi będzie wystawiana przez Właściciela Portalu w terminie do 7 dni od ustalonego terminu Emisji.
 5. W przypadku braku płatności w terminie, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji Zamawiającego. Pomimo wstrzymania publikacji reklamy Reklamodawcy, Reklamodawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Właściciela Portalu w kwocie równoważnej z zamówieniem.
 6. Wszelcy pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni w takim samym stopniu za uregulowanie należności wobec Właściciela Portalu jak Reklamodawca.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Twórcą witryny Luksus Portal, treści oraz grafik jest Właściciel Portalu. Zawartość portalu podlega ochronie prawnej. Wszelkie grafiki i elementy strony są własnością Właściciela Portalu lub zostały użyte za zgodą osób uprawnionych.
 2. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących z Luksus Portal jest zabronione, chyba że Właściciel Portalu udzielił pisemnej zgody.
 3. Wykorzystanie treści pochodzących z Luksus Portal – nazwy własne, logo oraz znaki towarowe są wyłączną własnością Właściciela Portalu i podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do rozwiązań technicznych, elementów graficznych portalu oraz innych elementów przysługują Właścicielowi Portalu.

IX. SIŁA WYŻSZA

 1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w sytuacji, kiedy są one wynikiem Siły Wyższej. Niniejszy punkt ma zastosowanie w szczególności do niżej wymienionych sytuacji: wybuchu wojny lub groźby wybuchu wojny; strajków, powodzi, pożarów, awarii Internetu, sieci energetycznej, awarii komputerów, innych przejawy Siły Wyższej.
 2. W sytuacji zaistnienia Siły Wyższej strony wspólnie ustają dogodny termin publikacji reklamy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Użytkownik i Reklamodawca korzystający z Luksus Portalu oświadczają, że zapoznali się z warunkami Regulaminu i akceptują go w całości.
 2. Reklamacje spowodowane nieznajomością niniejszego Regulaminu będą uznawane za bezzasadne.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu według potrzeb.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Luksus Portalu w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Właściciela Portalu w godzinach funkcjonowania biura.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Portalu.
 7. Reklamodawcę obowiązuje regulamin obowiązujący na dzień akceptacji Zlecenia Reklamowego przez Właściciela Portalu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2013 roku.